தனிப்பெருங்கருணை

எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் தனிப்பெருங் கருணையாலும் , வள்ளல் பெருமானாரின் பெருந்தயவாலும்…

தனிப்பெருங்கருணை எனும் குடும்ப மாத இதழ்

அருள் பயணம் இனிதே தொடங்கியுள்ளது.

Articles

Our Latest Magazine Posts

Scroll to Top